Bel 0183 628 288
Start Live chat

Leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ge- sloten worden door GCC print professionals Gorinchem B.V.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend be- heerst door de onderhavige voorwaarden;

1.2 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehan- teerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schrifte- lijk mee akkoord hebben verklaard;

1.3 Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schrif- telijk met ons overeengekomen worden;

1.4 Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwij- kende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onder- havige voorwaarden voor het overige van kracht;

1.5 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.

ARTIKEL 2. OFFERTES

2.1 Al onze mondelinge of schriftelijke prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdruk- kelijk anders is vermeld;

2.2 Indien de termijn van de geldigheidsduur van de o erte is verstreken, kunnen wij niet gehouden worden aan het in de o erte gestelde;

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

ARTIKEL 3. ANNULERINGEN

3.1 Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de over- eenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de we- derpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht;

3.2 De in het vorige lid vervatte regeling geldt ook in het geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De prijzen voor afdrukken in onze prijslijsten gelden per stuk, tenzij anders
is vermeld. Alle prijzen gelden voor de levering vanaf het adres van GCC print professionals, die de opdracht heeft aanvaard. Alle vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

4.2 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de prijzen te wijzigen. Prijswijzi- gingen die noodzakelijkerwijs gemaakt worden, zijn in overeenstemming met het bepaalde in de Prijzenbeschikking Goederen en Diensten.

4.3 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle, na de da- tum waarop de aanbieding werd gedaan of de orderbevestiging werd verzonden, afgekomen wijzigingen in de kostprijs bepalende factoren (zoals prijsstijgingenvan materialen of hal abricaten, verandering van lonen, wijzigingen in valuta–ver- houdingen, doch niet beperkt tot deze opsomming) aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de opdracht te voorzien;

4.4 Voor de berekening van de te betalen prijs is te allen tijde onze jongst ge- dateerde standaard prijslijst van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.5 Bij een opdracht met een orderbedrag tot € 25,00 worden orderkosten ad. € 15,00 in rekening gebracht. Deze orderkosten komen te vervallen indien de wederpartij de te leveren zaken bij ons afhaalt en contant betaalt aan de ont- vangstbalie.

ARTIKEL 5. (AF)LEVERING EN TRANSPORT

5.1 Indien levering plaatsvindt door verzending per post, bodedienst of anders- zins zijn de daaraan verbonden kosten alsmede het risico voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan- wel ontbinding der gesloten overeenkomst;

5.3 In geval van franco levering zullen wij steeds voor de wederpartij goedkoopste wijze van verzending volgen, zulks te onzer beoordeling;

5.4 Indien wij de zaken door middel van verzending via Post NL a everen, zal ditzoveel mogelijk aangetekend geschieden.

ARTIKEL 6. RECLAMES

6.1 Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten tijde van de levering daarvan of wegens andere oorzaken voorzover niet elders in deze voorwaarden geregeld, worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na levering der zaken schriftelijk in ons bezit zijn;

6.2 De wederpartij die niet binnen de in lid 1 genoemde termijn reclameert wordt geacht met de geleverde zaken te hebben ingestemd;

6.3 Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding;

6.4 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van haar beta- lingsverplichtingen.

ARTIKEL 7. RUILEN

7.1 Geleverde zaken, materialen of hal abricaten kunnen niet worden geruild;

ARTIKEL 8. NIET-TOEREKENBARE NIET-NAKOMING

8.1 Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan; Elke van
de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd;

8.2 Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkhe- den, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerver- boden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeen- komst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen na- komen;

8.2 Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn
wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel deovereenkomst de nitief te ontbinden.

8.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoe-ring van de desbetre ende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstan- digheid, welke niet-toerekenbare niet nakoming oplevert, is gebleken;

8.5 Wij hebben het recht ons ook op niet-toerekenbare niet-nakoming te beroe- pen indien de omstandigheid die de niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, geheel of gedeeltelijk verlies en geheel of gedeeltelijke beschadiging van documenten en materialen die door de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet tijdig of niet juist uitvoeren van de opdracht behoudens het navolgende lid. Indien de kwaliteit van het geleverde in zijn geheel of ten dele niet voldoet aan de door de ons aan- gelegde maatstaven zal vervanging daarvan om niet plaatsvinden.

9.2 Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van ons personeel, zijn wij nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van door ons geleverde zaken, door ons gegeven adviezen, door ons verrichte werkzaam- heden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten;

9.3 Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde zaken niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van over- heidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze;

9.4 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit artikel is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken;

9.4 Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

ARTIKEL 10. VRIJWARING

10.1 Het is de opdrachtgever bekend, dat krachtens de bepalingen van de au- teurswet van 1912, het openbaar maken, verveelvoudigen van werken van let- terkunde, wetenschap of kunst slechts geoorloofd is, indien geen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten of andere rechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart GCC print professionals tegen iedere auteursrechtelijke of andere aan- sprakelijkheid voor zover het door de opdrachtgever ter kopiering aangeboden en door ons gekopieerde werken betreft.

10.2 De wederpartij verklaart bij het geven van een opdracht dat geen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrecht(en) van derden, noch enig eigendomsrecht, noch dat de Auteurswet wordt overtreden.

10.3 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid wel- ke op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ons gelever- de zaken of door ons verleende diensten;

10.4 Ingeval uit de door wederpartij verstrekte opdrachten nanciële verplichtin- gen jegens de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpartij.

10.5 Terzake van zaken, die wij in verband met de uitvoering van een overeen- komst onder ons hebben, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die zaken in verband kan worden gebracht;

10.6 We behouden ons te allen tijde het recht voor, de uitvoering van opdrachten te weigeren, indien de aard van de opdracht naar haar oordeel, daartoe aan- leiding geeft. Opdrachten waarvan de uitvoering in strijd is met de wet, worden door ons geweigerd.

ARTIKEL 11. ZEKERHEIDSTELLING, KREDIETWAARDIGHEID

11.1 Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke levering heeft plaatsgehad;

11.2 Wij hebben te allen tijde het recht bij aangetekend schrijven van de weder- partij te verlangen het stellen van zekerheid voor betaling van reeds verschuldig- de bedragen, zowel als van in de toekomst verschuldigd zijnde bedragen, uit de overeenkomst voortvloeiende. De wederpartij verplicht zich alsdan binnen acht dagen na ontvangst van bedoeld aangetekend schrijven de verlangde zekerheid te stellen.

ARTIKEL 12. BEWAARTERMIJN ORIGINELEN EN INFORMATIEDRAGERS

12.1 Indien door de wederpartij verstrekte originelen c.q. informatiedragers,gemaakte kopieën en/of afdrukken c.q. materialen niet worden afgehaald, bewa- ren wij deze gedurende een periode van zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de werkzaamheden door ons zijn uitgevoerd;

12.2 Indien de in art. 13.1 genoemde materialen niet binnen de in dat artikel be- doelde termijn zijn afgehaald, zijn wij gerechtigd deze te vernietigen.

12.3 Het niet afhalen van de art. 13.1 genoemde materialen ontslaat de weder- partij niet van de verplichting tot betaling.

12.4 Voor schade welke mocht ontstaan door vernietiging van de materialen zijn wij niet aansprakelijk.

ARTIKEL 13. TER BESCHIKKING STELLEN VAN ORIGINELEN

13.1 Wij zijn verplicht de door de wederpartij verstrekte originelen en materialen zorgvuldig te behandelen, echter de wederpartij draagt het risico voor de aan ons ter beschikking gestelde originelen en materialen, ook tijdens de periode dat deze zich onder ons bevinden;

13.2 Voor eventuele schade welke tijdens het transport of de bewerking zou kunnen ontstaan aan door de wederpartij verstrekte originelen en materialen zijn wij niet aansprakelijk. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor diefstal of het (geheel of gedeeltelijk) zoekraken van originelen of materialen van de wederpartij;

ARTIKEL 14. MAATVERSCHILLEN

14.1 Maatverschillen als gevolg van krimpen, uitzetten of trekken van de te ge- bruiken materialen zijn niet altijd te vermijden en kunnen de wederpartij geen aanleiding geven het geleverde af te keuren;

ARTIKEL 15. DUUROVEREENKOMSTEN, CONTRACTEN

15.1 Een contract of een duurovereenkomst die de opdrachtgever is aange-
gaan met de GCC print professionals geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts dooropzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze op- zegtermijn is een jaar.

15.2 Een overeenkomst of contract als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief wor- den opgezegd. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeen- komst worden afgeweken.

ARTIKEL 16. GEBRUIK MATERIALEN OF HALFFABRICATEN

16.1 Wij behouden ons het recht voor, ingeval bepaalde materialen of hal abrica- ten niet voorradig zijn of niet meer geleverd kunnen worden, andere gelijkwaar-dige materialen of hal abricaten te gebruiken, zonder dat zulks de wederpartijaanspraak geeft op verrekening. Wij zullen de wederpartij, zoveel als mogelijk,vooraf inlichten omtrent wijzigingen in materialen of hal abricaten.

ARTIKEL 17. FACTURERING

17.1 Wanneer de wederpartij ons opdracht geeft voor rekening van (een) der- de(n) kan de wederpartij geen aanspraak maken op gratis afzonderlijke of ge- splitste facturering aan deze derde(n);

17.2 Ingeval opdrachten worden verstrekt voor rekening van (een) derde(n) blijft degene die de opdracht geeft aansprakelijk voor de voldoening van deze vorde- ring, ook al zou aan de derde(n) worden gefactureerd;

ARTIKEL 18. BETALING

18.1 De door de opdrachtgever verschuldigde betaling dient zonder enig beroep op korting en/of compensatie te geschieden. Bij overschrijding van de overeen- gekomen betalingstermijn zullen rente- en incassokosten in rekening wordengebracht. De incassokosten zullen in dit geval worden ge xeerd op minimaal 15%van het te incasseren bedrag met een minimum van € 75,00 Voor elke maand dat de vastgestelde betalingstermijn is overschreden wordt bovendien een interest berekend, die is vastgesteld conform de wettelijke rente.

18.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/tekortkoming van de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.

18.3 Betaling van onze facturen dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking;

18.4 Alle betalingen dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening.

18.5 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengeko- men prijzen zijn uitgedrukt;

18.6 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en wordt daarna in min- dering geboekt op de oudste openstaande vordering;

18.7 De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovenge- noemde termijn van dertig dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist;

18.8 Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in reke- ning te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag indien het factuurbedrag binnen dertig dagen na factuurdatum wordt betaald.

De volgende artikelen betre en met name de werkzaamheden van onze STUDIO/ DTP AFDELING.

ARTIKEL 19. ONJUISTE GEGEVENS

19.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden en/of onvolle- digheden van gegevens, die in het kader van de opdracht door de opdrachtgever zijn verstrekt. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die ons tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan wij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mochten verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 20. ZET-, DRUK- OF ANDERE PROEVEN

20.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek ontvangen zet- druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te on- derzoeken en deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan ons terug te zenden. Goed- keuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat wij de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn geble- ven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

ARTIKEL 21. AUTEURSRECHT C.Q. EIGENDOMSRECHT

21.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzienvan het voorlopige en de nitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, model- len, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product komen toe aan GCC print professionals.

21.2 GCC print professionals garandeert dat het geleverde dat door of vanwege haar is ontworpen, dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken en garandeert dat het ont- werp origineel is.

21.3 Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomsten tussen GCC print professi- onals en de opdrachtgever worden aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht op het ontwerp, blijft dit auteursrecht bij GCC print profes- sionals.

21.4 Zolang geen nadere afspraken tussen GCC print professionals en de op- drachtgever worden aangegaan met betrekking tot de overdracht eigendoms- recht op het door GCC print professionals aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde exemplaar, blijft dit eigendom van GCC print professionals.

ARTIKEL 22. EIGEN PROMOTIE

22.1 Zolang hierover geen nadere afspraken gemaakt zijn, hebben zowel de opdrachtgever als GCC print professionals de vrijheid om het ontwerp te gebrui- ken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij expositie van het ontwerp.
Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Neder- lands recht van toepassing zijn. Alle geschillen welke tussen ons en de wederpar- tij mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Advies op maat

Stel je vraag, dat is altijd vrijblijvend. 

Leveringsvoorwaarden

Daarom GCC

  • Persoonlijk advies
  • De beste kwaliteit
  • Scherp geprijsd